Privatumo politika

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši privatumo politika ir slapukų naudojimo taisyklės (toliau – Politika) reglamentuoja uždarosios akcinės bendrovės Ukmergės arbatinė, registracijos adresas – Vilniaus g. 93-37, LT–20170 Ukmergė (buveinės adresas – Vilniaus g. 4-1, Ukmergė), įmonės kodas – 304716847, tel. +370 683 01 325, el. p. ukmergesarbatine@gmail.com (toliau – Duomenų valdytojas), vykdančios asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei interneto svetainės https://www.arbatinele.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.

2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi UAB Ukmergės arbatinė priklausančioje Interneto svetainėje (https://www.arbatinele.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis.

3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB Ukmergės arbatinė.

4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą Interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.

5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:

5.1. Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;

5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;

5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);

5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

II SKYRIUS. KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

7. Įmonė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įmonė tvarko interneto svetainės asmens duomenis šiais pagrindais:

7.1. Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;

7.2. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą);

7.3. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

8. Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

III SKYRIUS. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS ASMENS DUOMENIS

9. Užsisakyti prekes Arbatinele.lt el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

9.1. Užsiregistruodamas Arbatinele.lt el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

9.2. Nesiregistruodamas https://www.arbatinele.lt/ el. parduotuvėje.

10. Pirkėjas, užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

11. Patvirtindamas šią Politiką Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių / paslaugų pardavimo Arbatinele.lt el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

12. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių / paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

13. Pirkėjas, užsiregistruodamas Arbatinele.lt el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

14. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šia Politika.

15. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką el. p. ukmergesarbatine@gmail.com arba paskambindamas telefonu +370 683 01 325. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas.

16. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

17. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

18. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje Arbatinele.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Pirkėjas, darydamas užsakymą ar registruojantis, sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Arbatinele.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai taip pat apima reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimą, registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas turi pilną teisę atsisakyti.

19. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

20. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų. 21. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

IV SKYRIUS. SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA

22. Įmonė Internetinėje svetainėje https://www.arbatinele.lt/ naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima identifikuoti asmenis. Tokiu būdu Įmonė gali užtikrinti visavertes paslaugas, malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Internetinėje svetainėje, bei tobulinti pačią Internetinę svetainę.

23. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina duomenų subjekto kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius duomenų subjektas nebus atpažintas kaip tas pats vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda duomenų subjektą atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik duomenų subjektui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Lankytojo laiką (pvz., jei duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją).

24. Duomenų subjektui įjungus Įmonės Internetinę svetainę, automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie slapukų naudojimą. Duomenų subjektas gali sutikti su slapukų naudojimu ir tęsti naršymą Internetinėje svetainėje. Jeigu duomenų subjektas nesutinka su slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti (išjungti) Įmonės Internetinę svetainę ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei duomenų subjektas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), Internetinė svetainė kaupia duomenų subjekto duomenis ir traktuoja, kad duomenų subjektas sutinka su slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).

25. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.

26. Įmonės interneto parduotuvėje Arbatinele.lt naudojami šių tipų slapukai:

26.1. Techniniai (būtinieji) slapukai. Įmonės internetinio puslapio lankytojams Įmonė stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Įmonė naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Įmonės internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.

26.2. Analitiniai slapukai. Šio tipo slapukus Įmonė naudoja siekdama suprasti, kaip Įmone suinteresuoti asmenys naudoja Įmonės Internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima duomenų subjekto peržiūrėtus puslapius, duomenų subjekto naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį duomenų subjektas renka Internetinio puslapio naršymo metu. Detalesnė informacija apie https://www.arbatinele.lt/ naudojamus slapukus – lentelėje: 


Slapukas Slapuko tipas Galiojimo laikas Naudojimo paskirtis Ar slapukas yra būtinas?
PHPSESSID būtinasis iki sesijos pabaigos standartinis slapukas, naudojamas Lankytojo sesijai sukurti taip
_cfduid  analitinis 1 metai CloudFlare apsaugos slapukas, taikomas atskiriems Lankytojams identifikuoti ir pritaikyti saugumo nuostatas kiekvienam Lankytojui  ne
_ga analitinis 2 metai statistikos slapukas, nustato Lankytojo apsilankymo tikslus ne
_gat analitinis 1 min.  statistikos slapukas, naudojamas užklausoms valdyti ne
_gid  analitinis 24 val. statistikos slapukas, Lankytojams atskirti   ne


27. Jokie Lankytojo asmeniniai duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

28. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

V SKYRIUS. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

29. Interneto svetainės Lankytojas turi šias pagrindines teises https://www.arbatinele.lt/:

29.1. žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;

29.2. susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

29.3. reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Duomenų subjekto asmeninius duomenis, kuriais disponuoja interneto svetainė https://www.arbatinele.lt/;

29.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys;

29.5. taip pat turi teisę pateikti skundą dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai – buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, www.vdai.lrv.lt.

30. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su Įmonės interneto svetainėje tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Duomenų subjekto asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Svetainė, gavusi Duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nuo Lankytojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Duomenų subjektas ar Duomenų subjektas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitų Įmonės pasiūlytu būdu.

31. Duomenų subjektas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Interneto svetainės surinktai asmens duomenimis gali pateikti elektroniniu paštu ukmergesarbatine@gmail.com.

V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Su Privatumo politika galima susipažinti https://www.arbatinele.lt/ ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir / ar papildymus Lankytojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos redakciją paskelbiant https://www.arbatinele.lt/.

33. Įmonė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įmonės Interneto svetainės Lankytojai ir kiti asmenys negali pasiekti interneto parduotuvės Arbatinele.lt ar naudotis jos paslaugomis.

34. Įmonė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įmonės Interneto svetainės funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įmonės Interneto svetainė bus visiškai apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Lankytojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Lankytojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įmonės Interneto svetaine, yra išimtinai gaunamas Lankytojo nuožiūra bei rizika, ir tik Lankytojas atsako už žalą, padarytą Lankytojui bei Lankytojo kompiuterinei sistemai.

35. Lankytojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu ukmergesarbatine@gmail.com.